PRAVIDLA DNB STEP CUP 2019

„Pořadatel“ DNB Step Cup je občanské sdružení DNBSTEP ASSOCIATION z.s., se sídlem Prokopova 15, 130 00, Praha 3 Žižkov. 6.

„Přihlášený“ je osoba, která zaslala řádnou přihlášku obsahující video přes online registrační formulář na webu www.dnbstep.com.

„Soutěžící“ je osoba, která postupuje do mistrovství. Tuto osobu určí tříčlenná porota složená ze členů DNB Step Association na základě zaslaného videa.

PŘIHLÁŠENÍ DO MISTROVSTVÍ

1. Mistrovství „DNB Step Cup“ se může zúčastnit jakákoliv osoba, která souhlasí s podmínkami a průběhem mistrovství.

 • Přihláška a následná účast v DNB Step Cup mistrovství není omezena věkem, pohlavím, ani národností.
  • Výjimku tvoří následná afterparty v klubu Storm, na které platí standardní podmínky klubu, tj. vstup 16+. Nezletilým zde není umožněno zakoupit ani vnášet alkohol.

2. Pro účast v mistrovství je nutné přihlásit se prostřednictvím online registračního formuláře na www.dnbstep.com.

 • Součástí a podmínkou registrace je zaslání vlastního videa obsahující záběry Přihlášeného, jak tančí Dnb step.
 • Přihláška musí obsahovat pravdivé údaje o Přihlášeném a aktuální kontaktní údaje.

POSTUP DO MISTROVSTVÍ

3. O postupu Přihlášených do Mistrovství rozhodne porota složená ze 3 členů DNB Step Association a zahraničního hosta

 • Soutěžící budou zveřejněni na webových stránkách www.dnbstep.com a také na YouTube kanálu DNB Step Association.
 • Soutěžící bude také o svém postupu informován telefonicky či prostřednictvím e-mailu, jakmile porota uzavře výběr Soutěžících. Předpokládaný termín kontaktu je v průběhu května.
 • V případě že Soutěžící nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Soutěžícího.

4. Soutěžící souhlasí s úhradou startovného 200 Kč. Tento poplatek bude uhrazen pouze při postupu do finále.

ROZHODNUTÍ O VÝHERCÍCH

5. Výherci mistrovství budou určeni porotou během finálového večera v klubu Storm.

 • Výhry budou výhercům předány při vyhlášení.
 • Výhry jsou dodávány partnery mistrovství. Pokud ze strany partnera nedojde k dodání cen, budou nahrazeny jinými cenami v podobné hodnotě. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

TERMÍNY

 • Přijímání přihlášek: do 21. 4. 2019
 • Kontaktování postupujících: květen 2019
 • Grand finále: 29.6.2019

OSOBNÍ ÚDAJE

6. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

7. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s DNB Step Association z.s.

8. Soutěžící souhlasí s tím, že data soutěžících obsahující jméno, příjmení a krátký popis, který soutěžící vyplnil ve své přihlášce, mohou být uveřejněna na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

9. Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o průběhu mistrovství, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob spolupracujících s Pořadatelem na průběhu mistrovství. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Pořadatel si vyhrazuje právo Mistrovství pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

11. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo Mistrovství pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na webových stránkách www.dnbstep.com a na sociálních sítích DNB Step Association.

13. Tyto podmínky mistrovství DNB Step Cup 2019 jsou platné ode dne 18.3.2019.